ยุติ/ดำเนินการแล้ว

ค่าจัดการเก็บขยะโดยเอกชนไม่เป็นธรรมใน มบ.เรือนสุข ต.นาป่า เมืองชลบุรี

  • วันที่ร้องเรียน 30 เม.ย. 2566
  • |
  • ผู้ร้องเรียน นรพล กิตติวราวุฒิ
ฝากถึงท่านนายกฯ ทศ.นาป่า ขอร้องเรียนให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหาค่าขยะแพงเกินไปใน มบ.เรือนสุข ซึ่งมีการบริหารการจัดการขยะโดยเอกชน ทำให้ต้องจ่ายค่าจัดการขยะในราคาที่สูงถึงเดือนละ 150 บาท มาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานมากแล้ว ทำไม มบ.เรือนสุขแห่งนี้ ถึงไม่มีรถขยะส่วนกลางของเทศบาลเข้ามาจัดการเสียที ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกันกับ มบ.แฟมิลี่ปาร์คด้วยซ้ำ และ มบ.แฟมิลี่ปาร์คเองนั้น ลูกบ้านก็มีการจ่ายค่าจัดการขยะเช่นเดียวกัน แต่ราคาค่าจัดการเก็บขยะต่อเดือนของเค้าเหล่านั้นถูกมาก เดือนละไม่กี่สิบบาท ขอร้องเรียนให้ท่านนายกเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนครับ ปล.หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านพักของท่านอดีต สจ.อบจ ชลบุรีท่านนึงด้วย ซึ่งยังลงสมัคร สส.ในปัจจุบันนี้ด้วย ทำไมเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งเดียวนี้ ท่านอดีต สจ. และท่านนายกฯ ทศ.นาป่า ถึงยังไม่รับรู้ในปัญหาดังที่กล่าวมานี้ และยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ปล่อยให้ประชาชนต้องจ่ายในราคาที่ไม้เป็นธรรมมาเนิ่นนาน หรือเพราะไม่มีประชาชนเคยร้องเรียนปัญนี้เข้ามาให้ท่านทราบ ? โปรดดำการด้วยครับ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

ความคิดเห็น ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรี

  • ตอบหัวข้อ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2566
  • |
  • สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีขอเรียนว่า เทศบาลตำบลนาป่าได้ตรวจสอบการจัดการขยะของหมู่บ้านเรือนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 พบว่า หมู่บ้านเรือนสุขมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยเอกชน ซึ่งจากการสอบถามผู้พักอาศัยในหมู่บ้านให้ข้อมูลว่า เดิมหมู่บ้านแห่งนี้มีนิติบุคคลบริหารจัดการ มีการจัดเก็บค่าส่วนกลางรวมกับค่าขยะ จึงไม่ทราบว่านิติบุคคลจ่ายค่าเก็บขยะให้กับเอกชนจำนวนเท่าใด หลังจากที่นิติบุคคลเดิมหมดวาระลงไม่มีการแต่งตั้งนิติบุคคลใหม่ แต่มีการตั้งกลุ่มจิตอาสาเพื่อช่วยบริหารจัดการสาธารณูประโภคส่วนกลาง มีการจัดเก็บค่าส่วนกลางเดือนละ 200 บาท ซึ่งแยกกับค่าขยะ โดยค่าขยะจะมีพนักงานของเอกชนมาจัดเก็บตามบ้านในราคาเดือนละ 150 บาท ดังนั้น ประชาชนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเห็นว่าค่าขยะมีการจัดเก็บในราคาสูงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บของเทศบาลฯ ที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้านแฟมิลี่ปาร์คในราคาที่ถูกกว่า ประชาชนในหมู่บ้านเรือนสุข จึงมีความประสงค์ให้เทศบาลฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เทศบาลฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนเป็นตัวแทนของประชาชนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์ให้เทศบาลฯ จัดเก็บขยะมูลฝอยและยื่นเป็นหนังสือต่อเทศบาลเพื่อดำเนินการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ